7. Roos van Leary

De Roos van Leary is een coomunicatie model welke de interpersoonlijke relatie tussen mensen beschrijft. Het model werkt met acht communatieve stijlen welkete maken heeft met het betrekkingsniveau van de communicatie.De cirkel (roos) is verdeeld door een verticale ( boven-onder) as en een horizontale (tegen-samen as.
Roos-van-Leary2
Een korte beschrijving  van de communica­tiestijlen  uit het model.
(Boven-Samen) Leidend
Gedrag gericht  op beinvloeding,   waarbij  iemand  anderen  als medestanders     benadert.    Kenmerkend    zijn   aspecten    van taakgericht leiderschap, zoals ordenen, besluitvorming,advies enenergiek gedrag.
(Boven-Tegen) Concurrerend
Invloedrijk   gedrag,  waarbij  iemand   zich  (vaak  wat  uitda­gend)  onderscheidt    tegenover   anderen.   Kenmerkend   is het geloof in eigen kunnen,  bewondering   opwekken  voor zijn prestaties  en het  voorbijgaan   aan  kritiek.  Deze persoon  zal niet  als eerste veranderingen    invoeren,   maar  zich eerder  er­ tegen  afzetten  om zichzelf te onderscheiden.
(Tegen-Boven) Aanvallend
Gedrag  waarbij iemand zich afzet tegenover anderen   en hiermee  eigen richting wil geven aan het groepsproces. De eigen mening   wordt (non- )verbaal met kracht naar voren gebracht.De persoon is goed in het verwoorden van de kritiek en een aktief bestrijder van wat niet in orde is.
(Tegen-Onder) Opstandig
Gedrag waarmee men zich afkeert van anderen, weinig invloed uitoefend. Onafhankelijke opstelling, geen meeloper. Waakzaam en kritisch zonder de ander te willen overtuigen.
(Onder-Tegen) Teruggetrokken
Niet-invloedrijk gedrag, stelt zich tegenover anderen op. Afwijkende mening die niet uitgesproken wordt. Uitstraling van ongenoegen of desinteresse.
(Onder-Samen) Volgend
Gedrag niet gericht op uitoefenen van invloed en binding zoekt met anderen.Eigen mening afgestemd op de anderen. Verlangen naar leiding engeen eigen mening. Zoekt instemming voor initiatief.
(Samen-Onder) Meewerkend
Staat welwillend tegenover initiatieven van anderen Kenmerkend zijn het vriendelijke gedrag en de neiging conflicten toe te dekken of verzoenend op te treden. Gebruikt veelal wij- of iedereen uitspraken.
(Samen-Boven) Helpend
Initiatiefrijk en ondersteunend gedrag met invloed op medestanders.Nodigt anderen uit tot samenwerking. Moeite met protest of agressie in de groep. Uit op bevordering goed sfeer en ondersteunt anderen.Een sociaal-emotioneel leider waarbij de nadruk ligt op de sfeer  en niet de taak.
Op de site www.testjegedrag.nl/tjg/zelftest/zelftest.htm‎ bevind zich een vragenlijst welke ingevuld kan worden. Deze vragenlijst beschrijft de opstelling in sociale relaties.
Kernkwaliteiten en Kernkwadranten.
Elk segment van de Roos van Leary staat voor een kwaliteit Zoals in de kernkwadranten omschreven kan dit gedrag zodanig gaan overheersen dat het een valkuil wordt. De Roos van Leary is dus heel goed te combineren met de kernkwaliteiten en kernkwadranten van D. Offerman. Een heldere en toegankelijke methode om conflicten met anderen te analyseren en een persoonlijk ontwikkelingstraject op te zetten. In een online therapie kan dan dit traject ondersteund en begeleid worden.

Geef een reactie