4a. Thema groepssessie volwassen paren met een autistische partner.

Thema groepssessie volwassen paren met een autistische partner.

Deze online groepsbijeenkomsten bestaan uit minimaal 2 en maximaal 4 paren.

Het betreft hier een gesloten groep. Na de start van de groepsbijeenkomsten kunnen er geen nieuwe paren meer deelnemen. Wel kan men zich weer aanmelden voor een volgende thema groepssessie.

Deze  groepsbijeenkomsten vinden 1 maal in de week plaats en worden gehouden op de avonduren en starten om 20.30, de tijdsduur is 45 minuten en er zijn totaal 5 sessies. De groepsbijeenkomsten starten zodra de aanmeldingen binnen zijn. Aanmelden kan bij:www.hulpverlening.nu, online groepssessies.

Kosten per sessie is € 4,00 per persoon. Kosten voor het gehele blok van 5 sessies dient vooraf voldaan te worden.

Deze sessies zijn bedoeld om te bezien welke veranderingen er mogelijk zijn om de relatie weer die inhoud te geven dat beide partners zich hierin kunnen vinden.

1e sessie: Kennismaking met korte weergave over hoe een ieder paar de relatie nu ervaart. Wat hij en zij daar in tegen komen en veranderd zouden willen zien. Concreet: wat was/is het wat je aantrok in de ander waardoor je besloten hebt een vaste relatie aan te gaan. Welke kwaliteiten van de ander zijn voor jou van belang.Wat ben je in de loop van de relatie bij de ander niet tegen gekomen of kwijt geraakt.
Paren onderling: zijn hier herkenningspunten en hoe gaan de anderen hier mee om.
Hoe is voor een ieder de aanmelding tot stand gekomen. Wie heeft de ander aangezet tot deze stap. Wat was de reden om hier in mee te gaan.

2e sessie: Het bespreken van concrete verbeterpunten in de relaties. Wat kan er voor een ieder toe bijdragen om de relatie te verbeteren en meer inhoud te geven. Welke wensen heeft men hierin ten opzichte van elkaar. Hiermee gaat ieder paar voor zichzelf aan het werk en probeert te komen tot wenskaarten ten opzichte van elkaar. Belangrijk hierin is dat vooral de partner met ASS duidelijk aangeeft dat de wens welke de ander heeft concreet en volgbaar is. Beide dienen aan te geven dat de wens van de een door de ander gehonoreerd wordt dus men bereid is deze in te vullen.
Huiswerk: Het gezamenlijk verder opzetten van wenskaarten, afspraken hierover, zoals wanneer uit te voeren en de feedback van de ander op deze uitvoering.

3e sessie: Tot welke wenskaarten is ieder paar kunnen komen. Vind een van beide dat hier nog aanvullingen op nodig zijn of zou het wat meer stapsgewijs opgebouwd moeten worden. Waren de wenskaarten voor alle paren uitvoerbaar en concreet genoeg. Zijn hier afspraken in dag en tijd over gemaakt door een ieder paar. Hoe zijn jullie hier mee om gegaan. Zijn de afgesproken wensen ook naar elkaar uitgevoerd. Hebben jullie elkaar als paar hierop kunnen aanspreken? Zijn er nog wensen zijn blijven liggen.
Huiswerk: Verdere stappen met de wenskaarten met daarbij afspraken in datum en tijd. Welke verdere uitbreidingen zijn mogelijk voor beide hierin.

4e sessie: Hoe is voor een ieder paar het gezamenlijk opzetten en hanteren van de wenskaarten verlopen. Wat heeft hierin bijgedragen in de verbetering van het omgaan met elkaar als paar. Wat is er blijven liggen en hoe zou dit door beide nog opgepakt kunnen worden.

5e sessie: Afsluiting Hoe vonden jullie als paren om de  wensen van de ander in te vullen aan de hand van het werken met concrete afspraken en wensen. Gaf dit meer betrokkenheid op elkaar en hoe was dat voor een ieder. was dit haalbaar voor jullie beide? Als het proberen in te vullen van elkaars wensen niet geheel tot uitvoering is kunnen komen wat heeft daartoe bij gedragen.
Wat is er blijven liggen in dit geheel, als ik kijk naar deze hoofdzakelijk structurele benadering van jullie als paren?
Want wat niet naar voren is gekomen is het emotionele en affectieve deel in de relatie. Het kenbaar maken hiervan naar elkaar en het verschil in behoefte en mogelijkheden.

Het kan goed zijn dat deze 5 sessies nog niet voldoende zouden kunnen zijn om te kunnen spreken van een volledige invulling van jullie relaties zodat beide het gevoel en gedachte hebben zo verder te kunnen. Ik ga er dan ook vanuit dat jullie als paren in deze thema groepsessies geprobeerd hebben stappen te ondernemen naar een hernieuwde invulling van jullie relatie. Dat een ieder dan ook naar vermogen zich heeft ingezet om de relatie met elkaar weer die invulling te geven die nodig is om samen verder te kunnen. Het kan zijn dat het voor jullie als paar goed zou kunnen werken om de komende tijd verder te gaan met de invulling en uitbreiding van jullie wenskaarten.

 

 

Een verslag van de groepssessies” partners van mensen met autisme”.

Deze sessies werden gehouden met behulp van de groepschat mogelijkheden  van www. anoniemhulp.nl.

Er zijn de afgelopen paar maanden, december 2016 en januari 2017, totaal 2 blokken van 5 sessies aangeboden aan partner van mensen met autisme.

De sessies van het eerste blok was iedere donderdagavond van 20.00 uur tot 21.30.

Hierbij werden de sessies begeleid door Louis en Daniëlle.

De eerste sessie startte op 01-12-2016 de laatste was op 29-12-2016.

Hoewel er zich een grote groep mensen hadden opgegeven was iedere bijeenkomst zeker niet volledig bezet. Het is ons niet duidelijk wat daarvan de oorzaak zou kunnen zijn geweest, mede omdat er weinig afmeldingen waren doorgegeven.

De twee verschillende blokken bestonden uit vijf overeenkomende sessies waarbij de eerste sessie vooral was gericht op kennismaking, het ruimte geven aan een ieder om zijn verhaal te doen , informatie geven over wat autisme eigenlijk inhoud. Hierbij kwamen ook vragen aan bod als: Wat komt een ieder daarin van tegen in zijn relatie en wat herkent hij/zij aan het verhaal van de ander. De ervaringen waar de deelnemers mee kwamen waren soms verschillend daar er sprake was van verschillende levensfases zoals een nog korte relatie, heel jonge kinderen, kinderen in de basisschoolperiode en pubers, maar ook paren waar de kinderen al uit huis waren. Ook was er sprake van hernieuwde gezinnen.

Er was gedurende deze bijeenkomst niet alleen ruimte voor een ieder om zijn verhaal te doen maar ook werd er gereageerd op elkaar door vragen of opmerkingen.

Bij de tweede sessie hebben wij ons bezig gehouden met wat nu de concrete kenmerken van autisme zijn en hoe je deze kunt herkennen. Echter was de behoefte om het verhaal te doen zo sterk aanwezig dat we toch besloten hebben daar meer ruimte voor te laten.

Deze behoefte om het met elkaar te hebben over wat men bij hun partner tegen komt en moeilijk vind om op een goede wijze mee om te gaan was een thema wat eigenlijk wel in alle sessie sterk naar voren kwam.

In de derde sessie kwamen de problemen welke het gebrek aan sociaal emotionele wederkerigheid kunnen veroorzaken ter sprake. Mede daar dit voor vrijwel alle deelnemers herkenbaar was werd daar wel meer op in gegaan.

In de vierde sessie zijn we aansluitend doorgegaan op het onderwerp gebrek aan initiatief en passiviteit, wat voor velen ook herkenbaar was.

Hierbij zijn we in het tweede blok ook concreet ingegaan op stappenplannen en methodieken die hierin kunnen helpen, zoals de SMART methodiek.

In de laatste sessie hebben we het over de problemen welke zich kunnen voordoen bij de opvoeding van kinderen gehad. Denk hierbij aan vragen als waar men tegen aan loopt ten aanzien van de verwachtingen en de rol die de partner met autisme hierin zou kunnen vervullen .Hoewel de deelnemers welke aanwezig waren enthousiast meededen, bemerkten wij bij alle sessies wel dat de opkomst gering was. Dit maakte het soms ook lastig om dieper op onderwerpen in te gaan. Zo waren er de laatste sessie te weinig mensen aanwezig om het goed te kunnen hebben over diverse leeftijdsfasen van de kinderen en de problemen welke deze in de opvoeding met zich mee brachten.

Ook bemerkten wij dat het lastig is om tijdens de groepssessies, waarbij een vooropgesteld programma aanbod en thema’s aanwezig zijn, een duidelijke structuur te behouden. Doordat het een chat sessie is hebben deelnemers veel ruimte en loopt het soms ook door elkaar. Daarnaast was er bij de deelnemers onderling erg de behoefte om het verhaal te doen en ervaringen uit te wisselen, waardoor het thema wel eens ondersneeuwde.

Deze ervaring hebben wij dan ook mee genomen naar het  tweede blok, waarbij we de sessie opzet van te voren nog duidelijker hebben uitgewerkt en dit hebben we naar de deelnemers toe ook gecommuniceerd. .

Danielle heeft voor dit blok, die begon op donderdagavond 19 januari 2017 weer om 20.00 uur, een stappenplan gemaakt voor de sessies en de onderwerpen per sessie aangegeven ( zie bijlage).

Dit programma werd aan diegene welke zich hadden ingeschreven voor deze sessies en bij iedere herinneringsmail op gestuurd.

Deze sessies liepen over het algemeen beter gestructureerd zodat de onderwerpen en ook het de SMART schema methodiek beter uitgediept konden worden.

Echter bleef de opkomst laag, zo laag zelf dat we de derde sessie , in overleg met de paar deelnemers die wel ingelogd hadden, hebben moeten laten vervallen.

Ondanks de lage opkomst was bij alle sessies in dit blok de betrokkenheid van de deelnemers groot. men ging in op de onderwerpen met vragen maar ook vroeg men elkaar om ervaringen op het gebied van omgaan met de partner.

Ook waren de reacties van de deelnemers ten aanzien van deze sessies waren zeer positief. Men gaf aan dat deze chat bijeenkomsten voor hun een bijdrage was geweest in het beter leren omgaan met hun partner. Ook was er de vraag of er bijeenkomsten waarbij ook de partners aanwezig kunnen zijn opgezet kunnen worden. Deze mogelijkheid  is reeds opgezet, echter tot op heden zijn er nog te weinig inschrijvingen voor dit blok. Hierbij moet toch gedacht worden aan sessies waarbij minimaal 6 tot 8 paren aanwezig zijn.

De vernieuwde site van www.anoniemhulp biedt voor de komende sessie ook de mogelijkheden tot gebruik van audio en video.

Bij genoeg aanmeldingen zal nadere informatie hierover nog volgen.

 

De begeleiders van deze chat sessies, Danielle en Louis.

 

Bijlage:

De  indeling van de vijf groepssessies chat bijeenkomsten partners met autisme.

Sessie 1 – 19 januari: Kennismaking en inleiding tot autisme.

Sessie 2 – 26 januari: Kenmerken van autisme.

Sessie 3 – 2 februari: Gebrek aan wederkerigheid binnen de relatie.

Sessie 4 – 9 februari : Passiviteit en gebrek aan initiatief.

Sessie 5 – 16 februari : Omgaan met autisme: Kinderen en opvoeding.